KChB Tarnobrzeg  
Strona główna
Kim jesteśmy Zmienione życie
Kurs Biblijny dla Ciebie
Artykuły
Kontakt
Ciekawe Linki 

Zbór Chrześcijan Baptystów w Bydgoszczy. Baptyści, wiara, chrześcijanie, biblia,
W co wierzymy?
Pismo Święte
Całe Pismo jest natchnione przez Boga. W wyniku tego natchnienia cała Biblia jest prawdą we wszystkim, czego dotyczy i dlatego jest bezbłedna. Słowo Boże stanowi niepodważalny autorytet we wszystkich sprawach wiary i postepowania.

1 Pt.1:25; 2 Pt.1:20-21 Mat.5:18; 24:35; Jan 7.16-17; 16:13-15; 1 Kor.2:7-14; Ef.2:20; 1 Tes.2:13; Hebr.1:1-2; 4:12;

Bóg Trójjedyny
Wierzymy i nauczamy, że istnieje tylko jeden żywy, prawdziwy i wieczny Bóg, który jest Duchem. Ojciec, Syn i Duch Świety, Stwórca samoistny. W naturze swej troisty, w istocie tożsamy, w dziele wszechmocny, w czynach łaskawy, w sądzie sprawiedliwy - we wszystkim doskonały. Godzien najwyższej czci ze strony swego stworzenia.

Pwt 6,4, Iz 54,5-7, 1 Kor 8,4b, Mat 28,19

Bóg Ojciec
Bóg Ojciec jest absolutnym Władcą wszechświata, całkowicie suwerennym w dziele stworzenia, opatrzności i odkupienia. Wszystko co czyni, przynosi Mu chwałe i jest zgodne z Jego doskonałym planem.

Gen 1:1-27; Ex. 3:14; Duet. 6:4; Iz. 48:12; 45:5-7; Jer. 10:10; Mat. 28:19; Jan 1:14-18; 5:26; 4:24; 14:6-11; 17:1-8; Dz. 1:7; Rzym. 8:14-15; 1 Kor. 8:6; Gal. 4:6; Kol. 1:15; 1 Tym. 1:17; Hebr. 11:6; 12:9; 1 Pt. 1:17

Bóg Syn
Jezus Chrystus jest jedynym Synem Boga. Jest w pełni Bogiem, który zgodnie z wolą Ojca przyoblekł sie w ciało człowieka poprzez narodzenie z Dziewicy. Jest w pełni człowiekiem, który tu na ziemi prowadził bezgrzeszne życie pomimo kuszenia. Wydał samego siebie na niezasłużoną śmierc na krzyżu, jako doskonałą ofiare odkupienia za nasze grzechy. Powstał z martwych w ciele i zasiadł po prawicy Ojca jako nasz Arcykapłan i Obronca.

Ps. 2:7-12; 110:1-7; Iz. 7:14; 53:1-12; Mat. 1:18-23; 3;17; 16:15-16; 17:1-5; 28:18; Mk. 1:1; 3:11; Luk. 1:35; 4:41; 22:70; 24:46; Jan 1:1-18,29; 10:30, 38; 11:25-27; 12:44-50; 14:7-11; 16:15,28; 17:1-5,21-22; 20:1-21,28; Dz. 1:9; 2:22-24; 7:55-56; 9:4-5,20; Rzym. 1:3-4; 3:23-26; 5:6-21; 8:34; 10:4; 1 Kor. 1:30; 2:2; 8:6; 15:1-8,24-28; 2 Kor. 5:19-21; 8:9; Gal. 4:4-5; Ef. 1:20-23; 3:11-12; 4:7-10; Flp. 2:5-11; Kol. 1:13-22; 2:9-12; 1 Tes. 4:14-18; 1 Tym. 2:5-6; Tyt. 2:13-14; Hebr. 1:1-3; 4:14-15; 5:5-9; 7:26-28; 9:12-15,24-28; 12:2; 13:8; 1 Pt. 1:18-19; 2:21-25; 3:22; 1 Jan 3:2; 4:14-15; 5:9; 2 Jan 7-9; Obj. 1:13-16; 5:9-14; 19:11-16.

Bóg Duch Świety
Duch Świety jest wieczny. Boską osobą. Posiada wszystkie cechy osobowości i boskości. Jego rolą jest uwielbienie Jezusa Chrystusa. Przekonuje On świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie oraz doradza, chrzci, pieczetuje, zamieszkuje, prowadzi, naucza, napełnia mocą, uświeca i zachowuje wszystkich wierzących.

Gen. 1:2; Ps. 51:13; 139:7; Iz. 61:1-3; Joel 3:1-2; Mat. 1:18; 3:16; 4:1; 12:28-32; 28:19; Mk. 1:10-12; Luk. 1:35; 4:1, 18-19; 11:13; 12:12; 24:49; Jan 4:24; 14:16-17,26; 15:26; 16:7-14; Dz. 1:8; 2:1-4,38; 4:31; 5:3; 6:3; 7:55; 8:17,39; 10:44; 13:2; 15:28; 16:6; 19:1-6; Rzym. 8:9-11,14-16,26-27; 1 Kor. 2:10-14; 3:16; 12:3-11,13; Gal. 4:6; Ef. 1:13-14; 4:30; 5:18; 1 Tes. 5:19; 1 Tym. 3:16; 4:1; 2 Tym. 1:14; 3:16; Hebr. 9:8,14; 2 Pt. 1:21; 1 Jan 4:13; 5:6-7; Obj. 1:10; 22:17.

Zbawienie
Zbawienie jest możliwe tylko dzieki łasce Boga poprzez wiare w Pana Jezusa Chrystusa. Jest ono dziełem i darem Boga. W żaden sposób nie może byc wypracowane. Na zbawienie nikt nie zasługuje, Ci którzy doznali zbawienia z łaski, doznali tym samym przebaczenia grzechów, pełnego pojednania z Bogiem, obdarzenia sprawiedliwością Chrystusa, usynowienia i włączenia do rodziny Bożej. Obdarzeni zostali darem życia wiecznego, wszelkim dobrem potrzebnym do życia i pobożności. Obdarowani zostali także Bożą obietnicą że nie bedą potepieni. Wierzący są przemieniani na podobienstwo Chrystusa. Ten proces uświecania i duchowego wzrostu zakonczy sie w momencie uwielbienia wierzącego.

Gen. 3:15; Ex. 3:14-17; 6:2-8; Mat. 1:21; 4:17; 16:21-26; 27:22-28:6; Luk. 1:68-69; 2:28-32; Jan 1:11-14; 3:3-21,36; 5:24; 10:9,28-29; 15:1-16; 17:17; Dz. 2:21; 4:12; 15:11; 16:30-31; 20:32; Rzym. 1:16-18; 2:4; 3:23-25; 5:8-10; 6:1-23; 8:1-18,29-39; 10:9-10,13; 13:11-14; 1 Kor. 1:18,30; 6:19-20; 15:10; 1 Kor. 5:17-20; Fil. 2:12-13; Kol. 1:19-22; 3:3-4; 1 Tes. 5:23-24; 2 Tym. 1:12; Tyt. 2:11-14; Hebr. 2:1-3; 5:8-9; 12:4-12; Jak. 2:14-26; 1 Pt. 1:3-5,9-10,18-23; Jan 1:6-93:1-3; Obj. 3:20; 21:1-8; 22:1-5.

Ustanowienia
Wierzymy i nauczamy, że Pan Jezus Chrystus pozostawił Kościołowi na ziemi dwa ustanowienia Nowego Przymierza. Są nimi chrzest i Wieczerza Panska. Oba mają byc praktykowane aż do czasu powtórnego przyjścia Chrystusa. Ustanowienia nie dają zbawienia. Chrzest powinien byc udzielany po nawróceniu, poprzez zanurzenie w wodzie w imie Ojca i Syna i Ducha Świetego. W chrzcie wierzący utożsamia sie ze śmiercią Chrystusa, złożeniem do grobu i zmartwychwstaniem, dając tym świadectwo rzeczywistości duchowego odrodzenia, które dokonało sie w jego życiu. Wieczerza Panska powinna byc regularnie praktykowana przez każdy zbór, na pamiątke i świadectwo dzieła zbawienia, które Pan Jezus Chrystus dokonał na krzyżu dla grzeszników. Wieczerze praktykujemy pod dwiema postaciami: chleba i wina.

Mat. 3:13-17; 26:26-30; 28:19-20; Mk. 1:9-11; 14:22-26; Luk. 3:21-22; 22:19-20; Jan. 3:23; Dz. 2:41-42; 8:35-39; 16:30-33; 20:7; Rzym. 6:3-5; 1 Kor. 10:16,21; 11:23-29; Kol. 2:12.

Kościół
Jesteśmy przekonani, że ani Kościół Chrześcijan Baptystów, ani jakikolwiek inny , nie jest jedynym, wyłącznym dawcą lub przekazicielem zbawienia, ponieważ jest nim jedynie Chrystus, którego uważamy za Głowe Kościoła i jedynego pośrednika miedzy człowiekiem a Bogiem. Kościół Chrześcijan Baptystów jest społecznością wierzących, która powołana jest, aby oddawac Bogu chwałe, głosic Ewangelie niezbawionym i otaczac duchową opieką wszystkich, którzy tego pragną.

Mt 16,16-20; 28,18-20, Dz 2,1-21; 2,38-47; 20,17; 20,28, Rz 12,5-8, 1 Kor 11,18-20; 12,12, Ef. 2,11-3,6, Flp 1,1, Tt 3,5, 2 Tm 2,2, 1 Ts 1,1, 2 Ts 1,1, Hbr 10,25

Człowiek
Bóg stworzył meżczyzne i kobiete na swój obraz i podobienstwo, wolnych od grzechu, by oddawali Mu cześc, cieszyli sie z Nim bliską społecznością oraz uczestniczyli w realizacji Bożych planów i zamiarów na ziemi. Z powodu grzechu Adama wszyscy ludzie są grzesznikami oddzielonymi od Boga. Mają skołonnośc do zła, są potepieni, bez nadziei i zgubieni na całą wiecznośc, chyba że przyjmą poprzez osobistą decyzje wiary zbawienie w Jezusie Chrystusie.

Gen. 1:1- 30; 2:7,18-22; 3; 9:6; Ps. 1; 8:5-7; 32:1-5; 51:5-7; Iz. 6:5; Jer. 17:5,9-10; Mat. 16:26; Dz. 17:26-31; Rzym. 1:19-32; 3:10-18,23; 5:6,12,19; 6:6; 7:14-25; 8:14-18,29; 1 Kor. 1:21-31; 15:21-22; Ef. 2:1-22; Kol. 1:21-22; 3:9-11; Hebr. 1:3.

Grzech
Wierzymy i nauczamy, że grzech jest przede wszystkim tkwiącą w naturze człowieka zasadą, która uniemożliwia mu pełnienie woli Boga. Grzechem też jest każdy czyn wynikający z tej niemożności, z zaślepienia pychą i z niewiary w to, co Bóg podał nam w swoim objawieniu. Grzech pociąga za sobą skutek, jakim jest śmierc i wieczne oddzielenie od Boga.

Rdz 2,16-17; 3,1-19, Ps 14,1-3, Rz 3,9-18; 3,23; 5,10-12; 6,23, 1kor 2,14, Ef 2,1-3, 1 J 1,8


Copyright KChB Tarnobrzeg 2006

Ta strona używa cookie m. in. w celach statystycznych. Dowiedz się więcej na ich temat i o zmianie ustawień w przeglšdarce.
Korzystajšc z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglšdarki.